USLOVI KORIŠĆENJA

POSLEDNJA REVIZIJA: Avgust 2021
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE PRE KORIŠĆENJA NAŠE STRANICE

USLOVI KORIŠĆENJA

Internet stranica https://www.costa-coffee.rs (“Stranica”) je u vlasništvu kompanije  Costa Limited, koja je registrovana u Engleskoj i Velsu pod matičnim brojem 01270695, sa sedištem na adresi Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, PDV broj GB 310031975.

Stranicom u Republici Srbiji upravlja Coca-Cola HBC-Srbija d.o.o. (u daljem tekstu “mi”, “nas” i “naše”).

Pod "Vi" i "Vaše" mislimo na Vas, odnosno osobu koja pristupa našoj Stranici ili koja je koristi.

Kompanija Coca-Cola HBC-Srbija d.o.o. koja je registrovana u Republici Srbiji, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, pod matičnim brojem 07462905.

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

· Slanjem imejla na sledeću adresu: pr.rs@cchellenic.com

· Pozivom na broj telefona: 0800 11 22 33

Svaki put kada koristite Stranicu potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja i da ste saglasni da postupate u skladu sa njima. Ako niste saglasni sa ovim uslovima ne smete koristiti našu Stranicu. Preporučujemo Vam da odštampate primerak uslova korišćenja koji možete ubuduće koristiti za podsećanje na osnovne odredbe.

U ovim uslovima korišćenja pominju se i druge politike, koje takođe uređuju korišćenje naše Stranice, a to su:

· Naša politika zaštite privatnosti

· Naša politika korišćenja kolačića

Ovi uslovi mogu povremeno biti menjani. S vremena na vreme posetite ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste upoznati sa eventualnim izmenama uslova pri svakoj poseti naše Stranice. Možete da utvrdite kada su uslovi korišćenja poslednji put izmenjeni na osnovu datuma "POSLEDNJA REVIZIJA" koji se nalazi na početku teksta. Potvrđujete da ste upoznati i saglasni da ćete pri svakoj poseti našoj Stranici njoj pristupati i koristiti je u skladu sa onom verzijom uslova korišćenja koja je u tom trenutku važeća.

Naša Stranica može povremeno biti ažurirana ili menjana u skladu sa izmenama naših proizvoda, kao i da bismo našim korisnicima obezbedili najbolje iskustvo dodavanjem relevantnih sadržaja. Potvrđujete da ste upoznati i saglasni da forma i priroda sadržaja na našoj stranici mogu biti menjani bez prethodnog obaveštenja. Iako se trudimo da informacije na našoj Stranici budu aktuelne, ne dajemo nikakve obavezujuće izjave niti garancije, izričite niti implicitne, da je sadržaj na našoj Stranici tačan, potpun ili ažuran.

 1. Stranica je dostupna bez naknade. Ne garantujemo da će naša Stranica niti sadržaji koji se na njoj nalaze uvek biti pristupačni niti da će pristup biti neometan.Dozvola za pristup Stranici je privremena. Možemo privremeno ili trajno da onemogućimo ili ograničimo dostupnost kompletne Stranice ili nekog njenog dela iz poslovnih i operativnih razloga. Ne snosimo nikakvu odgovornost prema Vama ako Stranica iz bilo kog razloga u bilo kom trenutku ili periodu bude nedostupna. Pokušaćemo da vas blagovremeno obavestimo o eventualnoj privremenoj ili trajnoj nedostupnosti stranice.

 2. Vi ste odgovorni da obezbedite sve što vam je neophodno za pristup stranici. Takođe ste odgovorni da osigurate da sva lica koja pristupaju Stranici putem vaše internet konekcije budu upoznata sa ovim uslovima i postupaju u skladu sa njima.

 3. Stranica i sadržaji koji se na njoj nalaze su isključivo informativni. Ni u kom slučaju ih ne treba posmatrati kao savete kojih bi trebalo da se pridržavate.

 1. Mi smo vlasnici ili korisnici licence za sva prava intelektualne svojine na našoj Stranici, kao i sadržaja i materijala koji se na njoj objavljuju. Ta dela su zaštićena zakonima i sporazumima o zaštiti intelektualne svojine iz celog sveta. Sva takva prava su zadržana.

 2. Vodite se pretpostavkom da je sve što vidite ili pročitate na našoj Stranici zaštićeno autorskim pravima. Osim u slučajevima koji su predviđeni ovim pravilima, dozvoljeno Vam je da vidite ili koristite slike i sadržaj sa naše Stranice za sopstvene, nekomercijalne svrhe. Ne smete da kopirate, umnožavate, dalje objavljujete, učitavate, dalje postavljate, menjate, prenosite ili distribuirate ili na bilo koji način koristite bilo koje slike ili sadržaj sa naše Stranice za komercijalne svrhe bez naše dozvole ili dozvole naših davaoca licenci. Bilo koje neovlašćeno korišćene slika i sadržaja može predstavljati povredu zakona o zaštiti intelektualne svojine i zakona o privatnosti, kao i uredbi i propisa o komunikaciji. Ni na koji način ne tvrdimo da korišćenjem materijala koji su prikazani na našoj Stranici nećete povrediti prava trećih strana.

 3. Imajte u vidu da neovlašćeno korišćenje Stranice ili bilo kog sadržaja sa Stranice (uključujući, a ne ograničavajući se samo na, bilo koji softver koji je dostupan putem Stranice) može u određenim zakonodavstvima da bude kažnjeno novčanim obeštećenjem i dovede do druge materijalne i krivične odgovornosti, uključujući i zbog povrede autorskih prava.

 4. Bilo koji dopisi ili materijali koje nam pošaljete preko Stranice putem elektronske pošte ili na drugi način se neće smatrati vlasničkim niti poverljivim dopisima ili materijalima. Imamo pravo da objavimo, prikažemo, postavimo, distribuiramo i na drugi način koristimo bilo koje ideje, predloge, koncepte, dizajne, znanja i veštine i druge informacije iz tih dopisa ili materijala za bilo koju svrhu, uključujući, a ne ograničavajući se samo na, razvoj, proizvodnju, oglašavanje i marketing nas i naših proizvoda.

 1. Naša stranica može imati funkcionalnosti koje vam omogućavaju da podelite Vaš sadržaj sa nama i drugim korisnicima Stranice. Kada podelite sadržaj na Stranici on može postati javno dostupan.

 2. Za sve sadržaje koje delite putem naše Stranice prihvatate da posedujete sva neophodna prava da biste izdavali licence i da je sadržaj u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima, kao i da ne povređuje niti na bilo koji način krši autorska prava, žig, poslovnu tajnu, pravo na privatnost niti pravo intelektualne svojine ili ostala prava trećih strana, kao i da ne sadrži viruse i druge zlonamerne softvere.

 3. Želimo da napomenemo da ne tražimo niti podstičemo dostavljanje sadržaja koji sadrže ideje ili predloge u vezi sa našom Stranicom, našim poslovanjem ili poslovanjem naših povezanih lica. Ako nam pošaljete Vaše ideje ili predloge, bez obzira na šta se odnose, mi i naša povezana lica nećemo imati nikakve obaveze u pogledu tih ideja ili predloga i možemo da ih iskoristimo za bilo koju svrhu.

9.1 Našu Stranicu možete da koristite isključivo u zakonite svrhe. Nije dozvoljeno:

 • 9.1.1 koristiti Stranicu na bilo koji način koji predstavlja povredu ovih uslova ili bilo kog važećeg lokalnog, nacionalnog ili međunarodnog zakona ili propisa;

 • 9.1.2 postupati na bilo koji način koji može naneti štetu, dovesti do prekida u radu ili na drugi način ometati rad Stranice ili bilo koje opreme, mreže ili softvera koji se koristi za rad Stranice;

 • 9.1.3 zloupotrebljavati Stranicu ili namerno učitavati viruse, trojance, crve, logičke bombe, softver za prikupljanje informacije, drugu vrstu računarskog koda, datoteka ili program koji su štetni ili invazivni ili imaju za cilj nanošenje štete ili preuzimanje kontrole na radom ili praćenje korišćenja bilo kog hardvera, softvera ili opreme;

 • 9.1.4 pokušavati da na neovlašćen način pristupite našoj Stranici, serveru na kom se nalazi naša Stranica ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa našom Stranicom;

 • 9.1.5 napadati Stranicu putem tehnike odbijanja usluge (denial-of-service) ili distribuiranog odbijanja usluge (distributed denial-of-service);

 • 9.1.6 ograničavati ili onemogućavati pristup Stranici bilo kom licu (uključujući putem računarskog napada ili ometanja bilo kog dela naše Stranice);

 • 9.1.7 umnožavati, duplirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na drugi način u komercijalne svrhe iskorišćavati bilo koji deo naše Stranice, korišćenje naše Stranice ili pristup našoj Stranici;

 • 9.1.8 menjati, prilagođavati, prevoditi, primenjivati reverzni inženjering, dekompilirati ili raščlanjivati bilo koji deo naše Stranice, osim ako je to izričito dozvoljeno važećim zakonom;

 • 9.1.9 uklanjati obaveštenja o autorskim pravima, žigove ili druge oznake vlasnika prava sa naše Stranice ili sa materijala koji potiču sa naše Stranice;

 • 9.1.10 beležiti (frame) ili praviti identične kopije (mirror) bilo kog dela naše Stranice bez naše isključive pisane saglasnosti;

 • 9.1.11 kreiranje baze podataka putem sistematskog preuzimanja i čuvanja svih ili pojedinih sadržaja koji su dostupni na našoj Stranici;

 • 9.1.12 koristiti robote, aplikacije za automatsku indeksaciju, aplikacije za pretragu/preuzimanje internet stranica ili druge manuelne ili automatske uređaje za preuzimanje, indeksaciju, sakupljanje podataka ili za umnožavanje ili izbegavanje navigacione strukture ili načina prezentovanja naše Stranice, bez naše izričite pisane saglasnosti;

 • 9.1.13 objavljivati bilo kakve neželjene ili neovlašćene oglase, promotivne materijale, suvišne elektronske poruke (junk), neželjene poruke (spam), lančana pisma, piramidalne šeme ili investicione prilike ili bilo koji drugi oblik neželjenog oglašavanja; ili

 • 9.1.14 objavljivanje bilo kakvih značajnih informacije o nekom licu ili kompaniji koje nisu javne, a bez njihovog prethodnog odobrenja;

9.2 Pored toga, kada koristite našu Stranicu i/ili delite sadržaje sa nama, zabranjeno je postavljati bilo kakve sadržaje:

 • 9.2.1 koji predstavljaju klevetanje bilo koje osobe;

 • 9.2.2 koji su nepristojni, uvredljivi, kojima se širi ili potpiruje mržnja;

 • 9.2.3 kojima se maltretira, vređa, zastrašuje ili ponižava bilo koja osoba;

 • 9.2.4 koji promovišu materijal sa eksplicitnom seksualnom sadržinom;

 • 9.2.5 koji promovišu nasilje;

 • 9.2.6 koji promovišu diskriminaciju na osnovu (ne ograničavajući se samo na) rase, pola, religije, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti;

 • 9.2.7 koji predstavljaju povredu prava trećih strana, uključujući (ne ograničavajući se samo na) autorska prava, žigove, patente, poslovne tajne, pravo na javnost podataka, pravo na privatnost podataka i moralna prava;

 • 9.2.8 koji promovišu ili podstiču terorizam ili bilo kakvu nezakonitu aktivnosti ili delovanje protiv društva;

 • 9.2.9 kojim se bilo kome preti, kojim se bilo ko uznemirava, maltretira, uzrujava ili uzbunjuje;

 • 9.2.10 koji su netačni, obmanjujući ili koji bilo koga mogu prevariti;

 • 9.2.11 kojim se predstavljate kao neka druga osoba ili koji su obmanjujući u pogledu vašeg identiteta ili povezanosti sa drugim licima;

 • 9.2.12 koji sadrže lične podatke neke druge osobe ili poverljive informacije koje se odnose na druge ljude

 • 9.2.13 koji obuhvataju reklame ili promovisanje usluga ili linkove ka drugim internet stranicama; ili

 • 9.2.14 kojim se promoviše politički stav.

9.3 Bilo koji od navedenih prekršaja može biti prijavljen nadležnim organima. Mi ćemo u potpunosti sarađivati sa nadležnim organima i sudovima ako se od nas zahteva ili ako nam bude naređeno da obelodanimo Vaše podatke. Zadržavamo pravo da uređujemo i uklanjamo bilo kakav sadržaj ili materijale ili da ukidamo linkove kada god smatramo da je neophodno.

9.4 Iako mi pratimo i uređujemo sadržaj ili materijale koji se dostavljaju putem naše Stranice, to nije naša obaveza i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj koji generišu korisnici, uključujući (ne ograničavajući se samo na) bilo kakve greške, klevete, propuste, laži, nepristojne sadržaje, vulgarnosti, diskriminatorni ili netačan sadržaj.

9.5 Ne garantujemo da će Stranica biti u potpunosti bezbedna i da ne poseduje bagove ili viruse. Vi ste odgovorni za podešavanje informacione tehnologije, računarskih programa i platforme koje koristite za pristup Stranici i preporučujemo Vam da koristite Vaš softver za zaštitu od virusa.

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti isključivo na način koji je opisan u našoj Politici zaštite privatnosti.

 1. Iako se trudimo da informacije na našoj Stranici budu aktuelne, ne dajemo nikakve obavezujuće izjave niti garancije, izričite niti implicitne, da je sadržaj trećih strana na našoj Stranici tačan, potpun ili ažuran.

 2. Ukoliko naša Stranica sadrži linkove ka drugim stranicama i resursima trećih strana, linkovi su postavljeni isključivo informativno. Mi nemamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politike zaštite privatnosti, bezbednost ili prakse internet stranica trećih strana i ne snosimo nikakvu odgovornost u vezi njih. Linkovi su postavljeni isključivo informativno, a činjenica da se ti linkovi nalaze na našoj Stranici ne znači da garantujemo za sadržaj na stranicama trećih strana niti da taj sadržaj podržavamo. Internet stranice i resurse trećih strana koristite na sopstveni rizik.

 3. Naš sadržaj se može nalaziti na YouTube-u i na drugim društvenim mrežama. Društvene mreže primenjuju svoje uslove korišćenja i politike zaštite privatnosti, koji se razlikuju od naših. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem, politikom zaštite privatnosti, bezbednošću ili praksama YouTube-a ili drugih društvenih mreža i ne snosimo nikakvu odgovornost u vezi njih.

12.1 Nijednom odredbom ovih uslova se ne isključuje niti ograničava naša odgovornost za:

 • 12.1.1 smrt ili telesnu povredu nastalu usled našeg nemara;

 • 12.1.2 prevaru ili lažno predstavljanje; i

 • 12.1.3 bilo koje pitanje u vezi kog je isključivanje ili ograničavanje odgovornosti nezakonito.

12.2 Nijedna odredba ovih uslova ne utiče na prava koja imate po zakonu.

12.3 Saglasni ste da nećete koristiti ovu Stranicu niti sadržaj sa Stranice za komercijalne ili poslovne svrhe i ne snosimo nikakvu odgovornost za gubitak dobiti, gubitak posla, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih prilika.

12.4 Naša ukupna odgovornost prema vama za gubitke ili štetu koji nastaju iz ili u vezi sa ovim uslovima, po osnovu ugovora (uključujući bilo kakvo obeštećenje), obligacije (uključujući nemar) ili na drugi način je ograničena na iznos od 14000 RSD.

Ako imate bilo kakva pitanja ili žalbe u vezi naše Stranice ili ovih uslova korišćenja možete nas kontaktirati na neki od načina koji su navedeni u članu 1.

Nakon prethodnog obaveštenja možemo u bilo kom trenutku da Vam ukinemo pristup ili mogućnost korišćenje naše Stranice ili nekog njenog dela iz opravdanih razloga, a naročito ako kršite odredbe ovih uslova. Nakon toga, Vaše pravo pristupa ili korišćenja naše Stranice će odmah biti ukinuto. Ukidanje mogućnosti pristupa i korišćenja naše Stranice iz opravdanih razloga može da bude izvršeno i bez prethodnog obaveštenja, a naročito kada (i) izvršite materijalnu povredu ovih uslova korišćenja, posebno članova 7, 8 i 9 ili (ii) kada koristite našu Stranicu u suprotnosti sa važećim zakonima. Ukidanje prava pristupa ili korišćenja naše Stranice neće uticati na zakonska prava ili obaveze nijedne od strana.

Ako se smatra da je bilo koja odredba, u celosti ili u nekom svom delu, nezakonita, ništava ili iz drugog razloga nesprovodiva, onda će ta odredba ili njen deo biti isključeni iz ovih uslova, a to neće uticati na važenje i sprovodivost ostalih odredbi.

Ako ne insistiramo na tome da izvršavate svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima ili ako ne iskoristimo prava koja se odnose na Vas ili ih iskoristimo sa zakašnjenjem, to ne znači da smo se tih prava odrekli i da Vi niste u obavezi da postupate u skladu sa Vašim obavezama. Ako se odlučimo da ne preduzimamo nikakve radnje u vezi sa Vašim neizvršenjem obaveza, to ćemo učiniti isključivo u pisanoj formi, međutim to ne znači automatski i da u budućnosti nećemo preduzeti nikakve radnje u vezi sa bilo kojim Vašim neizvršenjem obaveza.

 1. Na ove uslove primenjuju se zakoni Srbije. To znači da se na Vaš pristup i korišćenje Stranice i na bilo koji spor ili žalbu koji nastanu iz ili u vezi sa tim (uključujući vanugovorne sporove ili žalbe) primenjuju zakoni Srbije.

 2. Ako živite u Velikoj Britaniji ili Evropskoj Uniji i omogućimo pristup ovoj Stranici (i/ili obavljamo komercijalne ili profesionalne aktivnosti u vezi sa Stranicom) u zemlji u kojoj živite, možete da koristite prava koja imate po obaveznim odredbama zakona zemlje čiji ste građanin. Nijedna odredba ovih uslova, uključujući i član 17.1, ne utiče na Vaše pravo kao potrošača da se pozivate na obavezne odredbe lokalnog zakona.

Ako ste potrošač koji živi u Evropskoj Uniji i želite da dobijete više informacija o rešavanju sporova putem interneta, postite sledeći link na stranici Evropske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ovaj link je dat u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) br. 524/2013 Evropskog parlamenta i Saveta i isključivo radi informisanja. Nismo u obavezi da učestvujemo niti učestvujemo u rešavanju sporova putem interneta.